Enemmän kuin ihminen – More than human

 

Galleria Saskian kesänäyttely avautuu yleisölle lauantaina 5.6.2021. Tervetuloa!

Avoinna ma–pe klo 12–18 ja la–su klo 12–16.

The solo exhibition is open June 5–23, 2021.
Opening hours Mon-Fri 12–18, Sat-Sun 12–16.

 

The-Body_pysäytyskuva-videoteoksesta-1-scaled

 

Muutos_hiili-ja-tussi-litoposterille

 

Raisa Foster Tampereella 11. toukokuuta 2018.

Artist statement:

Näyttelyni koostuu hiili-, liitu- ja tussipiirustuksista sekä ääni- ja videoteoksista.
Monialaisen taiteeni lähtökohta on ihmisen kehollinen maailmasuhde. Elämme
maailmassa paitsi ajattelevina, myös aistivina ja tuntevina olentoina – mutta tämän
ihminen tuntuu unohtaneen. Tästä on seurannut ja seuraa ekologisia ongelmia, mikä on
itse asiassa kulttuurinen ongelma: moderni ihminen kun ei ole onnistunut sopeuttamaan
omaa kulttuuriaan planetaarisiin rajoihin. Elämme ihmisinä maailmassa aivan kuin
olisimme “puhtaita” järkiolentoja ilman kehoa ja ilman yhteyttä ympäristöömme.
Näyttely on toteutettu osana Tampereen yliopiston Kasvatuksen ja kulttuurin
tiedekunnan Re-connect / Re-collect -tutkimushanketta, jossa toimin vanhempana
tutkijana. Tutkin muistoja, joissa kuvataan lapsuuden kokemuksia erilaisista
ympäristöistä ja vuorovaikutusta muiden elollisten olentojen kanssa. Teosteni kautta
tarkastelen sitä, kuinka olemme suorassa yhteydessä maailmaan nimenomaan
kehollisuutemme kautta. Kehollisuutta tutkimalla voidaan myös ymmärtää sitä, miten
maailma on meissä. Kannamme eletyssä ja elävässä kehossamme havaintoja, tunteita ja
muistoja.
Video- ja ääniteoksissani lapsuuden muistelutarinat yhdistyvät omiin kokemuksiini,
runolliseen, metaforiseen kerrontaan ja aiemmin taltioimiini materiaaleihin. Myös
piirustukseni ovat syntyneet kierrättäen eli aiempien piirustusteni päälle, niitä jatkaen,
muokaten, peittäen ja horjuttaen. Kehollisuus on paitsi piirustusteni aiheena myös
vahvasti läsnä piirtämisprosessissa: pyrin havaintojen, sattumien, lisäysten, poistojen,
viivojen ja hankausten kautta kaivamaan esiin kuvaa, joka pysyisi hengittävänä ja
liikkeessä.
Minulle taide ei ole “vain taidetta”, vaan se voi parhaimmillaan olla maailmaa muuttavaa
toimintaa. Puhumalla ja tekemällä taidetta “enemmän kuin ihmisen maailmasta” haluan
korostaa sitä, kuinka elämämme kietoutuu erottamattomasti paitsi toisiin ihmisiin myös
muihin eläimiin, kasveihin ja koko elämänverkkoon. Ympäristökriisin ratkaisemiseksi
meidän on ymmärrettävä paikkamme ihmisinä radikaalisti uudella tavalla. Emme voi
jatkaa itsemme nostamista muun elämän yläpuolelle ja muiden elämänmuotojen
hyväksikäyttöä oman etumme ajamina. Meidän on ymmärrettävä, että ilman toimivia
ekosysteemejä ei myöskään ihmistä ole olemassa. Toisaalta uskon vakaasti, että uuden,
kestävämmän elämäntavan omaksuminen ei tarvitse tarkoittaa niukkuutta ja kärsimystä,
vaan rakentaessamme yhteyttä myös enemmän kuin ihmisen maailmaan huomaamme
elämämme itseasiassa rikastuvan näiden uusien merkityssuhteiden kautta.

BIOGRAFIA
Raisa Foster (s. 1976) on tamperelainen monialainen taiteilija ja tutkija. Hän on
filosofian tohtori ja Taideyliopiston sekä Itä-Suomen yliopiston dosentti. Hänen
työskentelyään eivät kahlitse tieteen ja taiteen eivätkä liioin eri taiteiden väliset rajat,
vaan hän tutkii ajankohtaisia sosiaalisia ja ekologisia kysymyksiä niin tanssin,
videotaiteen kuin piirtämisenkin keinoin.

 

My exhibition consists of charcoal, chalk, and ink drawings as well as sound and video
art. The starting point of my multidisciplinary art practice is the human’s embodied
relation to the world. We live in and engage with the world not only through our thinking
minds but also as emotional and sensing bodies. But this is something that humans tend
to increasingly forget. This separation from the living world causes ecological problems,
which are, in fact, the problems of our culture: the modern humans have failed to adapt
their culture to the planetary boundaries. We live as humans in the world as if we were
”pure” conscious beings without a body and a relation with our environment.
The exhibition has been created as part of the Re-connect / Re-collect project (Tampere
University, Faculty of Education and Culture), in which I work as a senior researcher. I
explore memories that describe childhood experiences in different environments and
interactions with other living beings. Through my artworks, I look at how we are in direct
contact with the world precisely through our bodies. By studying embodiment, we can
also understand how the world is in us. We carry perceptions, emotions, and memories
in our living bodies.
In my video and sound art, childhood memory stories are combined with my own
experiences, poetic and metaphorical narratives, and materials I have previously
recorded. My drawings have also been created by ”upcycling,” that is, continuing my
previous drawings by editing, covering, and destabilizing them. The sensuous body is
not only the topic of my drawings, but also the process of drawing itself is a strongly
embodied experience. Through observations, coincidences, additions, deletions, lines,
and rubbing, I do and undo an image that would breathe and be in motion.
For me, art is not ”just art,” but transformative action at its best. By speaking and
making art with the ”more than human world,” I want to emphasize how our lives are
inextricably intertwined not only with other people but also with other animals, plants,
and the entire web of life. To address the environmental crisis, we need to understand
our place as humans in a radically new way. We cannot continue to elevate ourselves
above the rest of nature and exploit other lives in pursuit of our own interests. We need
to understand that without well-functioning ecosystems, there are no humans either. On
the other hand, I firmly believe that adopting a new, more sustainable way of life does
not have to mean scarcity and suffering. As we connect with a more than human world,
we can find our lives enriched through and in this new and deeply meaningful
relationship.

BIOGRAPHY
Raisa Foster (b. 1976) is a Tampere-based multidisciplinary artist and researcher. She
is a doctor of philosophy and adjunct professor at the University of the Arts Helsinki
and the University of Eastern Finland. Her practice is restricted neither by the boundary
between science and art, nor the methods or mediums of various artforms. She explores
current social and ecological issues through dance, video art, and drawing.