Taiteilijatapaaminen 3.4. klo 17-18. 

 

Avajaiset perjantaina 8.3. klo 18-20. Tervetuloa!

 

 

 

Näyttelyssä nähdään kolme tunnelmaltaan ja visuaaliselta ilmeeltään vahvasti omanlaista kokonaisuutta. Eroavaisuuksista huolimatta taiteilijoiden työskentelyssä on samankaltaisia lähtökohtia sekä motiiveja. Heitä yhdistää kuva-aiheiden monitasoisuus, uusiutuva kiinnostus tutkia omaa ilmaisua sekä eri materiaalien monipuolisia mahdollisuuksia laaja-alaisesti.

“Tunnistamme teoksiimme sisäänrakennetun kahtiajaon, jopa jonkinlaisen ristiriidan. Teoksissa tämä näyttäytyy esimerkiksi kuva-aiheiden kerroksellisuutena, materiaalikokeiluissa, herkkyyden sekä eräänlaisen paljaan läsnäolon muodossa. Tämä dikotomia kuvastaa tarvetta tehdä näkyväksi vaikeasti sanallistettavia ja määriteltäviä aihealueita. Näyttelymme pyrkii käsittelemään aikaamme leimaavaa sirpaleisuutta sekä epävarmuuden tunnetta ja tarjoamaan katsojille tilaisuuden pohtia näitä teemoja taiteen kautta.”

Vesa Hjort

Teoksissani oleellista on väri, jälki sekä puhtaasti teosten visuaalinen olemus. Samalla minulle on tärkeää teosten symbolinen ja sisällöllisiä tulkinnan mahdollisuuksia avaava puoli. Kuvastoni on jotakin maiseman tai sen detaljien kaltaista, kuitenkin olemukseltaan tyhjempää. Tämä kuvasto on karsitumpaa, avoimempaa, kelluvampaa, hiukan vääntynyttä ja värittynyttä, jopa eskapististakin. Eskapismissaan ja näynomaisuudessaan se saattaa silti olla minulle enemmän totta kuin arkinen maailmamme ja toimintaympäristömme.

Teosteni kautta olen pohtinut siirtymän tai muutoksen teemoja, jotka ovat vain aavistettavissa olevia ja näynomaisia kurkotuksia kohti jotakin uutta. Tekoprosessin avoimuus sekä työvaiheiden mukanaan tuomien visuaalisten virikkeiden ja esiin nousevien uusien mahdollisuuksien kuuntelu on osa tätä muutoksen tematiikkaa. Alkuperäinen teosidea muuntuu ja liukuu tekoprosessin visuaalisten päätösten kautta uuteen asentoon.

Vesa Hjort on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka valmistui Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2002 (TaM). Hän on pitänyt useita yksityis- ja ryhmänäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Hänen teoksiaan on sekä yksityisissä että julkisissa kokoelmissa.

Kimmo Kumela

Taiteellisessa työskentelyssä minua kiinnostaa tarkkuus ja huolellisuus vastapainona leikillisyys ja ekspressiivinen liioittelu. Aiheet teoksissani pyrkivät kommentoimaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa runollisin keinoin. Monimateriaalisten kokeilujen sekä versioinnin kautta lähestyn teemoja eri suunnilta.

Työskentelen piirroksen, maalauksen ja kollaasin keinoin, mutta lähtökohtana teoksilleni on usein valokuva. Keskeistä taiteellisessa työssäni ovat tekniset varioinnit ja toisteisuus. Värimaailmaltaan tummat, lähes mustavalkoiset teokset ovat usein maisemallisia, sisältäen vihjeitä teoksiin kätketyistä tarinoista. Ripustan teokset näytteille yksittäisten teosten sarjoiksi tai vaihtoehtoisesti kollaasinomaisiksi kokonaisuuksiksi. Tällä pyrin korostamaan työskentelyprosessia ja tuomaan yllättävienkin rinnastusten kautta tarinan eri puolia katsojan luettavaksi.

Kimmo Kumela on valmistunut Kuvataideakatemiasta Helsingissä vuonna 2001, mutta opiskellut myös Malmön taidekorkeakoulussa Ruotsissa. Kumela on järjestänyt useita yksityisnäyttelyitä Suomessa ja Ruotsissa sekä osallistunut lukuisiin ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin mm Suomessa, Norjassa ja Venäjällä. Vuonna 2013 hänelle myönnettiin William Thuring palkinto.

Reija Palo-oja

Näyttelyssä esillä oleva kokonaisuus korostaa minulle ominaista tapaa pitkäaikaiseen teemalliseen työskentelyyn sekä oman ilmaisun tutkimiseen sekä reflektointiin. Esillä oleva Fragmentti -kokonaisuuden teokset ovat pääosin vuosilta 2022-2023. Teosten lähtökohtana on ajatus erilaisista kulisseista. Maalaukset ovat jatkumoa aikaisemmalle tuotannolle erityisesti työskentelylle ominaisen herkkyyden, vaistonvaraisuuden, immateriaalisuuden sekä moninaisten maalauseleiden osalta.

 “Uusissa maalauksissa olen siirtynyt kuvitteelliseen taloon, jossa seinien halkeamat peittämisestä huolimatta piirtyvät esiin. Maalauksista rakentuu kuin fragmentteja talon seinistä ja sen ajan patinoimista kerroksista. Vertauskuvallisesti teokset muodostavat narratiivisen tason, erilaisten jälkien muodossa. Teosten taustalla vaikuttavat omakohtaiset kokemukset sekä ajatus siitä kuinka taide toimii heijastuspintana.”

Maalaukset voi nähdä myös metaforana mielen kerrostumille, jäljille; kuin huoneeseen kaikumaan jääville sanoille, yrityksille pitää koossa, rikkoutumisen ja korjaamisen aihioille sekä pirstaleiselle maailmalle.

Reija Palo-oja valmistui Kuvataideakatemiasta, maalaustaiteen laitokselta vuonna 2001 (KuM). Hän on pitänyt valmistumisesta asti aktiivisesti näyttelyitä sekä osallistunut yhteisnäyttelyihin. Palo-oja asuu ja työskentelee Turussa. Hänen teoksia kuuluu HUS:in, Valtion, HAM:in (Helsingin taidemuseo), Suomen Taideyhdistyksen sekä Turun kaupungin kokoelmiin.